• 00/02/18

کارشناسان

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 وظایف

 

 شماره تماس

 

 سرکار خانم 

اشرف توسلی

 

 مسئول دفتر

هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 

  • اسکن و بایگانی پرونده های دانشجویان Ph.D. در سامانه معاونت آموزشی دانشگاه
  • هماهنگی با اعضای شورای تحصیلات تکمیلی، شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی و کمیته ارتقاء جهت یادآوری جلسات
  • ایمیل کارگاه های فرهنگی به اعضای هیأت علمی پژوهشی
  • کپی مقالات جهت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
  • مکاتبات اداری ، درخواست و پیگیری اقلام مورد نیاز واحد
 

 

 

81634071

 

 سرکار خانم

مهسا قوشچی

 

 کارشناس

ارتقاء اعضاء هیات علمی پژوهشی

تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها

 

• ارتقاء اعضاء هیات علمی پژوهشی
• تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده و پژوهشگاه
• تاسیس مراکز تحقیقاتی غیر دولتی
• ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
• صدور احکام اعضاء شورای پژوهشی،رئیس و معاون مرکز تحقیقات

 

 

 
81633695

 

 

سرکار خانم 
نسیم زکی

 

 

کارشناس 
جذب هیات علمی پژوهشی
جذب پژوهشگر پسا دکتری

 

 

• جذب اعضاء هیات علمی پژوهشی
• جذب اعضاء هیات علمی وابسته
• جذب پژوهشگر پسا دکتری
• ترفیع اعضاء هیات علمی پژوهشی
• عضویت دوگانه اعضاء هیات علمی پژوهشی
• فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی پژوهشی
• شعاع به جای کارت زنی اعضاء هیات علمی پژوهش

 

 

81634064

 

سرکار خانم
آلاله هراتی زاده

 

 

مسئول آموزش دانشجویان معاونت پژوهشی دانشگاه

 

● مدیریت خدمات آموزشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش و برنامه پزشک پژوهشگر
● اعتباربخشی مراکز متقاضی برگزاری دوره دکتری تخصصی پزوهش و برنامه پزشک پژوهشگر
● خدمات آموزشی (از پذیرش و ثبت نام تا فارغ التحصیلی)
● برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی مراکز تحقیقاتی
● پایش عملکرد آموزشی مراکز تحقیقاتی

 

 

81634061

 

سرکار خانم 
سیده زهرا عبدالعظیمی

 

 

کارشناس آموزش دکتری تخصصی پژوهشی

 

• انجام امور شورای تحصیلات تکمیلی مراکز تحقیقاتی
• ارزشیابی اساتید
● انجام خدمات آموزشی جهت مراکز تحقیقاتی: 
پژوهشگاه غدد و متابولیسم-پژوهشکده بازتوانی عصبی- پژوهشکده سرطان- نقص ایمنی- مراقبت های پرستاری ومامایی- گیاهان دارویی- روانپزشکی- ارولوژی اطفال- چشم پزشکی نور- پوست وجذام- پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه- بهره برداری از دانش سلامت- علوم و تکنولوژی در پزشکی- مدیریت اطلاعات سلامت- پوست وسلول های بنیادی- هماتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز استخوان - ارولوژی

 

 

81633670

 

سرکار خانم 
روشنک گل بوئی نژاد

 

 

کارشناس آموزش دکتری تخصصی پژوهشی

 

● فراخوان دکتری تخصصی پژوهشی  
● انجام خدمات آموزشی جهت مراکز تحقیقاتی: 
پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد-پژوهشکده علوم دارویی- پژوهشکده بیماریهای قلب و عروق- پژوهشکده علوم دندانپزشکی- پژوهشکده محیط زیست- بیماریهای عفونی اطفال- ایدز- نانوفناوری- سرطان- طب تجربی- چشم پزشکی ترجمانی- تروما- بانک فراورده های پیوندی- پزشکی ورزشی- انگلهای بومی ایران

 

 

81633697

 

سرکار خانم 
فرشته ویسی

 

 

کارشناس آموزش دکتری تخصصی پژوهشی

 

● اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی(دکتری تخصصی پژوهشی و برنامه پزشک پژوهشگر)
● انجام خدمات آموزشی دانشجویان برنامه پزشک پژوهشگر

 

 

81633671

 

سرکار خانم 
فاطمه تقی زاده

 

  

کارشناس سایت
کارشناس پژوهش

 

 

• طراحی و بارگذاری مطالب،اخبار،اطلاعیه و فراخوان ها در سایت

 

-

 
 
 
 
 
 
 
 

کارشناسان دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی