• 00/02/19

معرفی دفتر

 

دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 

دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی به منظور هماهنگی و تسهیل در امور مراکز تحقیقاتی با هدف ارتقاء سطح پژوهشی دانشگاه  تحت نظارت معاونت پژوهشی از سال 1381 شروع به کار کرده است.  در حال حاضر این دفتر به عنوان زیر مجموعه مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور ذیل فعالیت می نماید.

1-تربیت دانشجویان پژوهشی در جایگاه دانشکده (تربیت دو گروه از دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر).

2- جذب هیات علمی پژوهشی

3- ارتقا اعضای هیات علمی پژوهشی

4- جذب پژوهشگر پسادکتری

5- تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی/ غیردولتی- پژوهشکده/ پژوهشگاه و ارزشیابی مراکز

 

لازم به توضیح است تمامی فعالیت های مهم  در دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی با هماهنگی دو شورا با عناوین شورای تحصیلات تکمیلی مراکز تحقیقاتی و شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی  متشکل از اعضای هیات علمی مرتبط انجام می پذیرند. شورای تحصیلات تکمیلی مسئولیت هماهنگی فعالیت های بند یک و شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی مسئولیت فعالیت های بند 2 الی 5 را به عهده دارند.

توضیح 1: اعتباربخشی مراکز متقاضی تربیت دانشجو و  نظارت بر حسن انجام آموزش در مراکز تحقیقاتی نیز در بخش شماره یک قرار می گیرد.