ورود به صفحه اصلی دانشگاه چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵  
   
  فرم هاي پروپوزال
 

imagesCAWAZ2NP.jpg

فرم شماره 5

برگه اعلام آمادگي پيش دفاع پايان نامه 

imagesCAWAZ2NP.jpg

فرم شماره 1

اعلام آمادگي دفاع پروپوزال يا پايان نامه

imagesCAWAZ2NP.jpg

فرم شماره 6

برگه اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه 

imagesCAWAZ2NP.jpg

فرم شماره 2

فرم ارسال پروپوزال به شوراي تحصيلات تكميلي

imagesCAWAZ2NP.jpg

فرم شماره 7

ارسال پايان نامه و صورتجلسه دفاع پايان نامه

imagesCAWAZ2NP.jpg

فرم شماره 3

فرم رفع اشكال پروپوزال/ پايان نامه  

 imagesCAWAZ2NP.jpg

روند تصويب پروپوزال

imagesCAWAZ2NP.jpg

فرم شماره 4

گزارش دوره اي پيشرفت پايان نامه