آرشیو اخبار آرشیو ...

 


فراخوان
پیوست (پذیرش دانشجوی تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
پیوست (پذیرش دانشجوی تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 ١٣٩٨/٠٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان
پذیرش دانشجوی تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 ١٣٩٨/٠٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان
پیوست (اعلام ظرفیت دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
پیوست (اعلام ظرفیت دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 ١٣٩٨/٠٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان
اعلام ظرفیت دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اعلام ظرفیت دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 ١٣٩٨/٠٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
لینک
لینک دسترسی به نرم افزار ارزشیابی اعضای هیأت علمی
 ١٣٩٥/١٠/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>