سرفصل دروس آرشیو ...

 
 
   دانلود فایل : آمار زیستی.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود فایل : کاربرد الکتروآنسفالوگرافی در کمی سازی کارکردهای شناختی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود فایل : اختلالات روانپزشکی و ابزارهای تشخیصی.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود فایل : کنترل عوامل خطر و پيشگيري ثانويه بازتواني بيماريهاي قلبي و عروقي .pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود فایل : psychophysic.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود فایل : contact lens.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود فایل : course plan policy brief.pdf           حجم فایل 169 KB
   دانلود فایل : cancer prevention_syllabus.pdf           حجم فایل 376 KB
   دانلود فایل : survival studies in cancer epidemiology_syllabus.pdf           حجم فایل 364 KB
   دانلود فایل : molecular epidemiology of cancer_course plan.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود فایل : course plan-systematic review.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود فایل : course plan-equity.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود فایل : salamat taghzia.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : mabani pazhohesh.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : barname maharathay ertabaty pazhoheshgran.pdf           حجم فایل 258 KB
   دانلود فایل : histopathology. meda.pdf           حجم فایل 265 KB
   دانلود فایل : curc_form_communicationskill.pdf           حجم فایل 437 KB
   دانلود فایل : Scientific Writing.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود فایل : Research Methodology_Ph.D by Research_MSH.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود فایل : Research Ethics.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود فایل : Project Management.pdf           حجم فایل 2294 KB
   دانلود فایل : Pharmacology.pdf           حجم فایل 372 KB
   دانلود فایل : Marketing.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود فایل : Immune cell therapy.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : Histopathology.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود فایل : Fixed dose.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود فایل : Epidemiology.pdf           حجم فایل 189 KB
   دانلود فایل : Electronic Management.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود فایل : Course plan-Cancer Epidemiology-94 11 19.pdf           حجم فایل 169 KB
   دانلود فایل : Biostatistics.pdf           حجم فایل 203 KB
   دانلود فایل : Biosensors.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود فایل : applied_biostatistics_With_R_Syllabus.pdf           حجم فایل 210 KB