پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم آرشیو ...

 
 

عنوان مركز

 

رئيس/سرپرست/مسئول

معاون پژوهشي

شماره تلفن

شماره نمابر

آدرس مركز

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

http://emri.tums.ac.ir

 

دکتر باقر لاریجانی

دکتر ندا مهرداد

88220037

88220088

88220071

88220052

بیمارستان شریعتی