مستندات و فرآیند اخذ موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی آرشیو ...

 
 
   دانلود فایل : فرم 4- اطلاعات علمی مرکز.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود فایل : آیین نامه جدید تأسیس مراکز تحقیقات دولتی علوم پزشکی.rar           حجم فایل 895 KB
   دانلود فایل : قطعی -فرم جدید ارزیابی مراکز جدید.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود فایل : قطعی چک لیست اعضا و مستندات فرم 3.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : قطعی مشخصات پژوهشگر فرم 2.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود فایل : قطعی مشخصات مرکز فرم 1.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : faryand tabdil vaziat.pdf           حجم فایل 249 KB