دستور العمل ترفیع با استفاده از سیستم شعاع آرشیو ...