آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آرشیو ...

 
 
   دانلود فایل : فصل 3-ترفیع.pdf           حجم فایل 335 KB
   دانلود فایل : fehrest.rar           حجم فایل 256 KB
   دانلود فایل : fasle11- sayer moghararat.rar           حجم فایل 381 KB
   دانلود فایل : fasle10- takalif omome.rar           حجم فایل 640 KB
   دانلود فایل : fasle9-morkhasi estelaji.pdf           حجم فایل 357 KB
   دانلود فایل : fasle9-morkhasi estehghaghi.pdf           حجم فایل 353 KB
   دانلود فایل : fasle9- morkhasi bedone hoghogh.pdf           حجم فایل 246 KB
   دانلود فایل : fasle9- morkhaseha.rar           حجم فایل 572 KB
   دانلود فایل : fasle8- bazneshategi.rar           حجم فایل 355 KB
   دانلود فایل : fasle8- bazneshastagi.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود فایل : fasle7- arziabi amalkard.rar           حجم فایل 218 KB
   دانلود فایل : fasle6-nezam pardakht.rar           حجم فایل 838 KB
   دانلود فایل : fasle5- forsathy motealati.pdf           حجم فایل 350 KB
   دانلود فایل : fasle5- forsat motealati.rar           حجم فایل 352 KB
   دانلود فایل : fasle4- mamoriat.rar           حجم فایل 444 KB
   دانلود فایل : fasle4-bakhshe 3-mamoriat.pdf           حجم فایل 310 KB
   دانلود فایل : fasle4-bakhshe 2-mamoriat.pdf           حجم فایل 555 KB
   دانلود فایل : fasl4-bakhshe 1- mamoriat.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود فایل : fasle2- estekhdam.rar           حجم فایل 605 KB
   دانلود فایل : fasl2- vorod ba khedmat.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود فایل : fasle1- koliat va tarif.rar           حجم فایل 371 KB