تاریخچه آرشیو ...

 

«تاریخچه و شرح وظایف دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی»

دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی به عنوان یکی از ارکان اصلی در حوزه پژوهش دانشگاه، نقش اساسی را ایفا می کند . این دفتر در سال 1381 به منظور هماهنگی و تسهیل در امور مراکز تحقیقاتی با هدف ارتقاء سطح پژوهشی دانشگاه گردید.


 

اهداف

الف) تسهیل روند تأسیس مراکز تحقیقاتی در جهت پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه و توسعه و افزایش مراکز تحقیقاتی

ب) کمک به افزایش کمی و کیفی فعالیت مراکز تحقیقاتی و تقویت بنیه پژوهشی آنها در غالب جذب هیأت علمی ترفیع ارتقاء و محقق پسا دکتری

ج) تقویت رقابت پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی از طریق ارزشیابی دوره ای وتقسیم عادلانه بودجه وامکانات و نیروی انسانی بین واحدهای پژوهشی

د) کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش های هدفمند و نوآوری در یک رشته خاص و ارتقاء علمی مراکز تحقیقاتی و احیاء اولیه خود باوری برای دست یابی به تازه های جهان دانش در غالب برگزاری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی

شرح وظایف

کلیه عملکرد دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در دو واحد انجام می گیرد.

     1- واحد مربوط به ارتقاء کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی:

-  پیگیری تاًسیس مراکز تحقیقاتی جهت اخذ موافقت اصولی، موافقت قطعی و انجام امور مربوط به مستقل بودجه شدن مراکز، صدور احکام مربوط به مراکز تحقیقاتی، پیگیری تاسیس پژوهشکده ها و تمامی انجام امور مربوطه

-  انجام امور مربوط به هیات علمی پژوهشی از جمله جذب هیات علمی از طریق برگزاری فراخوان هیات علمی پژوهشی ، جذب هیات علمی تعهداتی، ترفیع ، ارتقاء اعضاء هیات علمی و جذب محقق پسادکتری

-  هماهنگی و برگزاری جلسات شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی جهت تاسیس واحدهای پژوهشی، فراخوان و جذب هیات علمی پژوهشی و بررسی آیین نامه های مرتبط با مراکز تحقیقاتی

        2- واحد برگزاری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی:

-  اعتبار بخشی وبررسی ظرفیت مراکز تحقیقاتی

-  برگزاری فراخوان دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و انجام امور آموزشی =پژوهشی و دانشجویی

-  پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی دوره مشترک با موسسه هانوفر آلمان

-  پذیرش پزشک پژوهشگر

-  برگزاری جلسات توجیهی جهت دانشجویان و کارشناسان آموزش مراکز تحقیقاتی

-  برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی جهت رسیدگی به کلیه امور دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی